با توجه آیه «و أن تجمعوا بین الأختین» آیا صحیح است که بگوییم ازدواج با دو خواهر در یک مکان حرام است اما اگر این دو خواهر از یکدیگر دور باشند مانعی ندارد؟

کاملا اشتباه است. مقصود جمع در ازدواج است نه جمع در یک مکان. بنابراین اگر با دو خواهر ازدواج کند ولی یکی در یک شهر و دیگری در شهر دیگر باشد بازهم حرام است.