آیا مباحث فیزیک کوانتوم می‌تواند توجیه مناسبی برای شروع خلقت داشته باشد؟

شاید فیزیک کوانتوم با مسأله علیت و معلولیت درگیری داشته باشد ولی اثبات خدا از طریق برهان وجودی ربطی به کوانتوم ندارد.