اگر در جهان فیلسوفان ملحد هم هستند، چطور می‌شود با براهین فلسفی، وجود خدا را اثبات کرد؟

وجود فیلسوفان ملحد مشکلی ایجاد نمی‌کند، غالب این فیلسوفان منکر خدائی هستند که کلیسا معرفی می‌کند نه خدایی که در دین اسلام معرفی شده است.