اگر به هر دلیلی قرار باشد ما فقط یک تفسیر قرآن بخوانیم، کدام تفسیر را پیشنهاد می‌فرمائید؟

اگر طلبه هستید تفسیر مجمع البیان را توصیه می‌کنم، و برای غیر طلبه تفسیر نمونه یا ابوالفتوح رازی.