آیا دارا بودن عصمت ۱۴ معصوم علیه السلام و نبود وحی برای ایشان و ارتباط قلبی داشتن با حضرت حق دلیل والا بودن امامت است؟

عصمت و ارتباط قلبی با حضرت حق داشتن کمال والایی است و چه بسا درجه عصمت یک معصوم از معصوم دیگر بالاتر باشد.